Nem kevés titokzatosság és legenda övezi a jezsuiták fogadalmait. Vannak, akik különleges összeesküvéseket sejtenek mögötte. De miképp is szólnak a valós dokumentumok?

 

A professzió szövege

A Jezsuita Rend Rendalkotmánya tartalmazza (RA510) annak a fogadalomnak a szövegét, amelyet az ünnepélyes fogadalomtétel során használunk:

„Én, N.N. professziót teszek, és ígérek a Mindenható Istennek, az ő Szűz Anyja, az egész mennyei udvar és minden jelenlévő előtt, és Isten helyetteseként neked, főtisztelendő N.N. atya, Jézus Társasága általános rendfőnökének és utódainak képviselője, örök szegénységet, tisztaságot és engedelmességet. Ígérek ezen engedelmességnek megfelelően különleges gondoskodást a gyermekek oktatása terén. Mindezt Jézus Társasága Apostoli Leveleiben és Rendalkotmányában meghatározott életmód szerint ígérem.

Ígérek ezenfelül különleges engedelmességet a pápának a küldetésekre vonatkozólag, ahogy azt ugyanazon Apostoli Levelek és Rendalkotmány magukban foglalják.”

Magyarázatok

A professzió szövegéhez Szent Ignác még két magyarázó megjegyzést is hozzátett, arra vonatkozóan, hogy a gyermekek oktatása és a pápai engedelmesség miképp is értendő (RA 509-510):

„A gyermekek és tanulatlan emberek oktatására vonatkozó ígéret az Apostoli Levelek és a Rendalkotmány szerint nem jelent más kötelezettséget, mint az embertársak segítésére irányuló többi lelki tevékenység, pl. a gyóntatás, az igehirdetés, stb., amelyekkel kinek-kinek az elöljárónak tartozó engedelmesség rendje-módja szerint kell foglalkoznia. A gyermekek oktatása azért van a fogadalomban megemlítve, hogy ezt a szent munkát különösen szívügyünknek tekintsük és nagyobb odaadással tegyük. Hiszen vele egyedülálló szolgálatot teljesítünk Istennek a lelkek segítésében. Azért is teszünk említést róla, mert nagyobb a veszély, hogy az igehirdetés és más szembeötlőbb munkák miatt a gyermekek oktatása feledésbe megy és kijön a szokásból.

A pápa iránti engedelmességet fogadó 4. fogadalom teljes egészében a küldetésekre irányult és irányul. Így kell érteni az Apostoli Leveleket, ahol erről az engedelmességről van szó. Bármit is parancsoljon a pápa és bárhova is akarjon küldeni, stb.”

Kisebb fogadalmak

A professzión túl a jezsuiták még 5 kisebb fogadalmat is tesznek, melyeket általában az ünnepélyes fogadalomtétel után a sekrestyében tesznek le. Mindez a titokzatosság különleges atmoszféráját sugallta a kívülállók felé és mindenféle legendaképződés alapjául szolgált. Ignác meggyőződése volt, hogy a rend jövője szempontjából a legveszélyesebb, ha meglazul a szegénység, vagy ha a rendtagok magasabb pozícióba próbálnak kerülni. Az öt kisebb fogadalom ezért a szegénység komolyanvételéről és az ambíció kizárásáról szól.

„1. Én N.N., Jézus Társaságának professzusa, ígérem a mindenható Istennek, a Szűzanya és az egész mennyei udvar előtt, az általános rendfőnököt helyettesítő főtisztelendő X.Y. tartományfőnök jelenlétében, hogy sohasem fogok bármit is tenni vagy bármibe is beleegyezni, ami arra irányulna, hogy a Társaság Rendalkotmányában a szegénységre vonatkozó szabályokat megváltoztassák; kivéve, ha a helyzet jogos követelményei miatt úgy tűnik, hogy a szegénységet még szorosabbra kell fogni. 

2. Azonkívül megígérem, hogy sohasem fogok közvetve sem bármit tenni vagy arra törekedni, hogy a Társaságban valami elöljáróságra vagy méltóságra megválasszanak vagy kinevezzenek.

3. Azonkívül megígérem, hogy sohasem fogok pályázni vagy törekedni Társaságon kívüli valamilyen elöljáróságra vagy méltóságra, és amennyiben rajtam áll, nem is fogok beleegyezni az arra való megválasztásomra, hacsak nem kényszerít erre az olyan személy iránti engedelmesség, aki a bűn terhe alatt adhat nekem parancsot.

4. Megígérem azt is, hogy ha megtudom, hogy valaki az előbbi két dologra  pályázik vagy törekszik, az egész ügyet közölni fogom a Társasággal vagy annak elöljárójával.

5. Azon kívül megígérem, hogy ha megesnék, hogy a harmadik fogadalmam ellenére püspökké szentelnének, nem fogok elzárkózni a Társaság általános rendfőnökének meghallgatásától, ha ő, akár személyesen, akár a Társaságból általa kijelölt bármely személy által, nekem tanácsot kegyeskedik adni.”