"A Társaság léte nem emberi eszközöknek köszönhető. Ezek által tehát megőrizni és gyarapítani sem lehet, hanem csak mindenható Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus kegyelmével. Egyedül Őbelé kell vetnünk reményünket, hogy őrizni és fejleszteni fogja azt a művet, amelyet kegyes volt kezdeményezni a maga szolgálatára és dicséretére és a lelkek segítésére. Ennek a reménynek megfelelően az első és legmegfelelőbb eszköz az imádság és a szentmise áldozat."
Szent Ignác

Novéna Jezsuita hivatásokért 2014. november 05-13

Kedves Rendtársak, velünk és értünk imádkozó Testvéreink, Barátaink!

Immár szokássá vált, hogy novemberben jezsuita mindenszentek ünnepéhez kötődően (november 6) jezsuita hivatásokért imádkozunk együtt vagy egyénileg kilenc napon át. A novéna szűkebb célja, hogy Isten új hivatásokat ébresszen az Egyház szolgálatára és Társaságunk színesedésére valamint a már meglévőket megerősítse, ápolja, boldogságában kiteljesítse egy egyre inkább önátadó, másokat szolgáló szeretetre.

Tágabb értelemben magáért az életért imádkozunk, amire Isten elsőként hív mindenkit. Családokért, az egyház és világunk külső és belső békéjéért is felajánljuk ezt az imaidőt,  hogy megfelelő környezet alakulhasson ki a hivatások születéséhez és növekedéséhez.

Idén arra gondoltunk, hogy mindenkinek elérhetővé teszünk egy színes, képes változatot digitálisan vetíthető fájl (.ppt) formátumban, ami egyedül, kivetítővel pedig közösségben is imádkozható. 

Valamint elérhető egy nyomtatható formátum is (ld. csatolmány), azoknak, akik nem szeretnek a monitor előtt imádkozni. Tartalmában nagyrészt megegyezik mindkettő.

A Novénának ajánlunk egy formát, de ettől tetszés szerint el lehet térni.

A képek a személyes képtárból, a Szív újság tárlatából valamint a jezsuita fotópályázat beküldött műveiből lettek válogatva. A taizé-i énekeket a Cselekvő Remény Alapítvány jóvoltából használhattuk.

Az idei novénát a magisztériumát most kezdő Horváth Ferenc SJ állította össze.

Az új társakért való reményben,

Koronkai Zoltán SJ és Horváth Ferenc SJ

 

Az ima felépítése

Bevezető ének (pl. Taizé-i ének)

Rövid csend

A nap címe és az első olvasmány

Rövid csend

Zsoltár

Rövid csend

Idézet

Rövid csend

Ima jezsuita hivatásokért

***

Ima jezsuita hivatásokért

Úr Jézus Krisztus, Te, aki meghívtad Szent Ignácot és annyi kiváló társat adtál neki a századok során, kérünk, áldd meg a jezsuita rendet, hogy hűségesen tölthesse be küldetését, néped szolgálatát.

Kérünk, áldd meg a Társaság atyáit, hogy Téged lelkesen hirdethessenek.

Áldd meg a szerzetes testvéreket, hogy örömmel szolgálhassanak.

Erősítsd meg a tanuló rendtagokat, hogy szorgalmasan készüljenek a papi, illetve a szerzetes testvéri életre.

Úr Jézus, Egyházad újból és újból kifejezi, hogy igényt tart a jezsuita rend szolgálatára. Hisszük, hogy Te ma is akarsz új társakat hívni. Kérünk, add, hogy azok a fiatalok, akiket megszólítasz, készek legyenek hívásodat meghallani és követni, Isten nagyobb dicsőségére. És adj családjainkba, közösségeinkbe hívásodat becsülő és erősítő légkört. Ámen.

Úti Boldogasszony – Könyörögj érettünk!

Szent Ignác atyánk – Könyörögj érettünk!

Jézus Társasága összes szentjei – Könyörögjetek érettünk!

 

Első nap - November 05.

Kiért imádkozom? – Jelen, Jövő? Egyén, Közösség?

Első olvasmány

Isten szabadon termtett minket, hogy ebben az életben megismerhessük, szerethessük és szolgálhassuk Őt és örökre boldogok legyünk Vele. Megteremtésünkkel Istennek az a szándéka, hogy a szeretet és szolgálat feleletét váltsa ki belőlünk itt a földön, és így elérhessük célunkat, az örök boldogságot Ővele ... Inkább az legyen egyetlen vágyunk és egyetlen választásunk, amely jobban elvezet ahhoz a célhoz, amelyre Isten teremtett minket.

Lelkigyakorlatok 23 alapján David L. Fleming SJ

 

Zsoltár

Öröm töltött el, amikor jelezték: Indulunk az Úr házába!

Lábunk már átlépi kapuidat, Jeruzsálem!

Jeruzsálem, te nagyszerűen épült, megerősített és (fallal) körülzárt város!

Odavonulnak a törzsek, az Úr törzsei, Izrael törvénye szerint,

hogy dicsőítsék az Úr nevét.

Ott állnak a bírói székek, Dávid házának trónjai.

Kérjétek Jeruzsálem számára, ami békességére szolgál!

Legyen jó soruk mindazoknak, akik szeretnek téged!

Béke lakozzék falaid között és biztonság házaidban!

Testvéreim és barátaim miatt könyörgök: jöjjön el neked a béke!

Könyörgök az Úr, a mi Istenünk háza miatt: áldás legyen az osztályrészed!

122. zsoltár

 

Idézet

A mai nap csak egy az elkövetkező számtalan nap közül. De, hogy mi történik a jövő számtalan napján, az talán épp a mai naptól függ.

Ernest Hemingway: Akiért a harang szól, 26. Fejezet

 

Ima jezsuita hivatásokért

 

Második nap - November 06.

A Jézus Társasága

Első olvasmány

A Jézus Társasága közel ötszáz éve hordoz egy lángot, számtalan olyan társadalmi és kulturális körülmény közepette, amelyek miatt roppant kihívást jelentett a lángot elevenen megőrizni. A dolgok ma is így állnak. Világunkban, amely kortársainkat a legkülönfélébb benyomásokkal, gondolatokkal és képekkel árasztja el, a Társaság szeretné eredeti inspirációjának lángját elevenen tartani, hogy e tűz meleget és világosságot nyújtson kortársainknak. Hogyan tesszük ezt? Úgy, hogy elmondunk egy történetet, amely kiállta az idők próbáját Társaságunk tagjainak, sőt az egész Társaságnak tökéletlensége ellenére is, hiszen a jó Isten sohasem engedte meg, hogy a tűz kialudjon. Megkíséreljük most újra elmondani, mint eleven elbeszélést, amely – ha kapcsolatba kerül mai emberek élettörténetével – értelmet adhat nekik, és gyújtóponttá lehet mai széttöredezett világunkban.

35. Általános Rendgyűlés

Második Határozat: Tüzeket szító tűz. Fedezzük fel újra karizmánkat, részlet

Zsoltár

Védelmezz, Istenem, hozzád menekülök.

Ti így beszéltek az Úrhoz:

„Uram, te vagy boldogságom, téged semmi nem szárnyal túl!”

A „szentekhez” pedig, kik a földön élnek:

„Ti kiválóak, minden kedvem tibennetek telik!”

Bálványaik számosak, azok nyomában járnak.

De én nem hozok nekik véráldozatot,

és nevüket nem veszem ajkamra.

Uram, örökrészem és kelyhem,

te tartod kezedben sorsomat.

Mérőláncom kedves földre esett,

s kedvem telik örökségemben.

Dicsőítem az Urat, mert értelmet adott nekem,

s mert szívem még éjjel is figyelmeztet.

Mindig szemem előtt lebeg az Úr,

ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak.

Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem

s testem is békében fog majd nyugodni.

Nem adod lelkemet a holtak országának,

s nem hagyod, hogy szented meglássa a sírt.

16. Zsoltár

 

Idézet

Rács? fal? bástya? torlasz?

nem véd meg magadtól!

- Amit másról mondasz:

az is csak rólad szól...

Fodor Ákos

 

Ima jezsuita hivatásokért

 

Harmadik nap - november 07.

Egy jezsuita – akit ismerek

Első olvasmány

Van a könyörgésnek egy fajtája, amely a kegyelem érdekmentes segítségét az emberben élő erőkkel egyesíti. Ez az áldás. (...) Isten a megtestesülés üdvrendjét vezette be, ez azt jelenti, hogy megtestesült formában akarja kegyelmét közvetíteni, azaz embereken keresztűl. A kegyelem így egy emberi lény mélyéből fakad, betölti a lelkét, lángra lobbantja a szívét, elárasztja mozdulatait és tekintetét, egész lényét átjárva jut el a személyhez, akinek szánva van.

Jálics Ferenc SJ, Testvéreink Hite

Zsoltár

Világosságom és üdvösségem az Úr

– kitől félnék? Életem oltalmazója az Úr – kitől rettegnék?

Ha rám törnek a gonoszok, hogy elemésszék testemet,

elleneim és ellenségeim megtántorodnak és a földre zuhannak.

Ha hadsereg áll is velem szemben, szívem akkor sem remeg.

Ha harcra kelnek ellenem, akkor is bizakodom.

Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam:

hogy életem minden napján az Úr házában lakjam.

Hogy élvezhessem az Úr édességét, és szemlélhessem szent templomát.

A bajnak napján elrejt hajlékában, megvéd sátrának oltalmában,

és sziklára állít engem.

Ezért magasra emelhetem fejem, ellenségeim fölé, akik körülvesznek. Hajlékában dicsőítő áldozatot mutatok be,

hangszeren játszva énekelek az Úrnak.

Uram, halld meg hozzád kiáltó szavam,

könyörülj rajtam és hallgass meg engem!

Szívem ezt sugallta: „Keresd tekintetét!”

Uram, a te arcodat akarom keresni.

Ne rejtsd el előlem arcodat, ne taszítsd el szolgádat haraggal!

Te vagy oltalmazóm, ne utasíts vissza,

Istenem, megmentőm, ne hagyj el végképp!

Ha apám, anyám el is felednének, az Úr akkor is fölemelne.

Uram, mutasd meg ösvényedet, s ellenségeim miatt vezess sima úton!

Ne szolgáltass ki ellenségem bosszújának!

Hiszen hamis tanúk lépnek föl ellenem, férfiak, kik gonoszat forralnak.

De biztos vagyok benne: meglátom az Úr dicsőségét az élők honában.

Ezért remélj az Úrban és légy erős, légy bátorsággal és bízzál az Úrban!

27. Zsoltár

 

Idézet

Ha leveleket ír az ember, nem érzi magát magányosnak. Ráadásul még arra is van remény, hogy válasz érkezik.

Ljudmila Ulickaja, Történetek állatokról és emberekről

 

Ima jezsuita hivatásokért

 

Negyedik nap - november 08.

Kapcsolataink, Lelki családunk

Első olvasmány

(A Szentatya ...) A korábbi évekhez hasonlóan személyesen akarta rám bízni az Imaapostolság szándékait az új esztendőre. Kifejezte háláját a Társaságnak ezért a legalább ötven millió hívő javára végzett szolgálatért. A Szentatya ismét csodálatát fejezte ki, hogy egy szerzetescsalád az Egyház számára oly fontos apostoli tevékenységet lát el, amikor előmozdítja, hogy a hívek az egyetemes Pásztor szándékaiért imádkozzanak. Azokra jellemző küldetés ez, akik hisznek hivatásukban, hogy az apostoli tevékenység közepette legyenek kontemplatívak. Amint a Szentatya maga kérte, megújítottam az ígéretet, hogy imádságosan kísérjük szenvedéseiben és az Egyházért vállalt bátor, szeretetteljes felajánlásában élete végéig.

Peter-Hans Kolvenbach SJ, Általános Elöljáró

Levél az egész Társaságnak, Szent II. János Pál halála alkalmából, részlet

Zsoltár

Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét,

hirdessétek műveit a népek között!

Daloljatok, zenéljetek neki, hirdessétek minden csodáit!

Dicsekedjetek szent nevében! Akik keresik az Urat, azoknak örüljön a szívük!

Tekintsetek az Úrra és erejére, keressétek mindig tekintetét!

Gondoljatok csodáira, amelyeket művelt, a jelekre és ajka szavaira!

Ti, fiai Ábrahámnak, az Úr szolgájának, fiai Jákobnak, az ő választottjának!

Az Úr a mi Istenünk, ítéletei az egész világon érvényesek.

Mindvégig emlékezik szövetségére, ígéretére,

amelyet ezernyi nemzedékre adott,

a szövetségre, amelyet Ábrahámmal kötött,

az esküre, amelyet Izsáknak esküdött,

s amelyet Jákobnak szilárd törvényül adott, örök kötésül Izraelnek.

Így nyilatkozott: Kánaánt neked adom osztályrészül és örökségedül.

Amikor még kis számban és kevesen, jövevényként éltek azon a földön,

az egyik törzstől a másikig, s az egyik országból a másik néphez vándoroltak,

akkor sem engedte, hogy elnyomják őket, királyokat büntetett miattuk:

„Fölkentjeimet ne érintsétek, prófétáimnak ne ártsatok!”

Aztán éhínséget hozott a földre, összetörte botjukat, a kenyeret.

De előreküldött egy férfit számukra, Józsefet, akit szolgaként eladtak.

Lábát bilincsbe verték, nyakát vasjáromba kényszerítették,

amíg be nem teljesedett, amit előre megmondott,

amíg az Úr szava nem igazolta őt.

A király maga küldött, hogy oldják le bilincsét,

a népek fejedelme tette szabaddá.

Megtette házának urává, minden javának intézőjévé,

hogy akarata szerint vezesse nagyjait, és bölcsességre tanítsa véneit.

105. Zsoltár

 

Idézet

Teljesen mindegy, hány év telt el, időnként újra kíváncsi, titkokat megosztó gyerekké válik az ember.

Banana Yoshimoto, Viszlát Cogumi

 

Ima jezsuita hivatásokért

 

Ötödik nap - november 09.

A magyar Rendtartomány

Első olvasmány

Gomolygó felhők felett örökké kék az ég.

Kaszap István SJ

 

Zsoltár

Isten, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem!

Érted sóvárog a testem, mint a száraz, tikkadt, kiaszott föld.

Téged keres tekintetem a szent sátorban,

hogy erődet és dicsőségedet megláthassam.

Mert kegyelmed többet ér, mint az élet, ajkam dicséretet zeng neked.

Magasztallak egész életemen át, s nevedben emelem imára kezem.

Lelkem eltelik veled, mint zsírral és velővel,

s a szám ujjongó örömmel mond dicséretet.

Fekhelyemen rólad elmélkedem, éjjel virrasztva feléd száll a lelkem.

Valóban, te lettél gyámolom, szárnyad oltalmában vigadozom.

Lelkem hozzád ragaszkodik, jobbod szilárdan tart engem.

Akik meg akarják rontani életem, azok lekerülnek a földnek mélyébe,

kiszolgáltatva a kard hatalmának és zsákmányul a sakáloknak.

A király azonban Istenben örül, s mind dicsekszik majd,

aki rá esküdött, de a hazugok ajka elnémul örökre.

63. Zsoltár

 

Idézet

Amely munka nem ér rá, az is ráér. Ez bizton kiderül, amikor nem csináljuk meg, és mégsem dől össze a világ.

Lackfi János, Milyenek a magyarok?

 

Ima jezsuita hivatásokért

 

Hatodik nap - november 10.

Családokért

Első olvasmány

Hallgatva ezt az önazonossági kérdést, amelyet Jézus szegez tanítványaihoz, eszembe jutott pár hasonló kérdést feltenni a mi Társaságunkkal kapcsolatosan: mit mondanak az emberek, mi a Jézus Társasága? Egyesek azt mondják, hogy egy multinacionális vállalkozás, mások, hogy egy szétesőben lévő társadalom; egyesek szerint egy olyan rend, amely elveszítette régi erejét, önmérsékletét, mások ezzel szemben azt mondják, hogy példamutató önkritikát gyakorol és saját lelkiségéből merítve új kifejeződéseket és megvalósításokat hoz létre; egyesek szerint elveszítette egyházi befolyását és emberi erejét, és emiatt elhallgattatják, mások szerint pedig éppen most kezd újra rátalálni a hiteles önmagára az ingyenes szolgálaton és a csenden keresztül, és megfelelni annak az elképzelésnek, amelyet Ignác hordozott magában róla...

      És ti mit mondotok? A választ a mi esetünkben sem a test és a vér adja meg, hanem az Atya, aki a magasságban lakozik. Ő az, aki ki kell nyilatkoztassa számunkra, hogy élő és alkotó akarata az, ami ma, ugyanúgy mint tegnap és holnap ennek az „egységnek és közösségnek” az eredetét képezi, amely által meghív minket nap mint nap, ami a lényegét képezi ennek a kölcsönösségnek, amellyel egymásnak tartozunk és ami a szíve a Társasághoz való tartozásunknak... „a lelkek nagyobb javára”.

Pedro Arrupe SJ Általános Rendfőnök, Homilía

Szent Ignác ünnepe 1979, Lima

 

Zsoltár

Te alkottad veséimet, anyám méhében te szőtted a testem.

Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál,

és amiért csodálatos minden műved. Lelkem ismered a legmélyéig,

létem soha nem volt rejtve előtted.

Amikor a homályban keletkeztem, és a föld mélyén elindult életem,

szemed már látta tetteimet, s könyvedben mind felírta őket.

Meghatároztad napjaimat, mielőtt még egy is megjelent belőlük.

Terveid, Uram, felfoghatatlanok, s milyen tömérdek a számuk!

Ha megszámlálnám: több, mint a homokszem,

s ha végére érnék, az csak kezdet volna.

139. Zsoltár

 

Idézet

Hogy nem buggyan szét ez az ég!

Hogy bírja önnön gyönyörét!

S iszonyatát - az éj delel -

Hogy vége lesz, hogy bírja el?

Nemes Nagy Ágnes, Balaton

 

Ima jezsuita hivatásokért

 

Hetedik nap - november 11.

Még nem jezsuita

Első olvasmány

Azért, hogy az isteni kegyelem által megtaláljuk ezt az utat, nagyon segít, ha sok módon keresünk és próbálkozunk, hogy azon az úton járjunk, amely jobban világosabb, boldogabb és a boldogítóbb ebben az életben és egészen az örök életre irányul és vezet, minthogy ezek a szent ajándékok öveznek és hatnak át minket. Ezeken az ajándékokon azokat értem, amelyeknél nincs a mi hatalmunkban, hogy tetszésünk szerint rendelkezzünk velük, hanem ezek tisztán ajándékok attól, aki minden jó ajándékozója. Ilyenek – feltételezve az embernek az isteni Felség felé fordulását és irányulását – a hit, a remény, a szeretet erőssége, a lelki öröm és a béke, a könnyek, az erős vigasz, az értelem felemelkedése, az isteni sugallatok és megvilágosodások, és minden más lelki ízlelés és érzés, amelyek ezekre az adományokra irányulnak, mint pl. Anyaszentegyházunk és a belé helyezett elöljárók és tanítók iránti alázat és tisztelet. Ezen ajándékok bármelyikét előnyben kell részesíteni az összes testi vezeklésnél, mert ezek a testi dolgok addig jók, amíg arra irányulnak, hogy ezen ajándékokat, vagy csak egy részüket elérjük.

Loyolai Szent Ignác, Levél Borja Ferencnek, Gandia hercegének, részlet

 

Zsoltár

Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem,

tudod, hogy ülök-e vagy állok. Gondolataimat látod messziről,

látsz, ha megyek vagy pihenek. Minden utam világos előtted.

A szó még nincs nyelvemen, s lám, az Úr már tud mindent.

Elölről és hátulról közrefogsz, s a kezed fölöttem tartod.

Csodálatos ezt tudnom, olyan magas, hogy meg sem értem.

Hová futhatnék lelked elől? Hová menekülhetnék színed elől?

Ha felszállnék az égig, ott vagy. Ha az alvilágban tanyáznék, ott is jelen vagy.

Ha felölteném a hajnal szárnyait, és a legtávolibb partokon szállnék le,

ott is a te kezed vezetne, és a te jobbod tartana.

Ha azt mondanám: Borítson el a sötétség,

és az éj úgy vegyen körül, mint máskor a fény:

neked maga a sötétség sem homályos, s az éj világos neked, mint a nappal.

139. Zsoltár/1

Idézet

Szánjon meg bennünket Az, Aki mindnyájunkat megszánt, Aki megért mindent és mindeneket, Ő az egyedüli, Egyedüli Bíró. ... Bennünket is maga elébe szólít. „Jöjjetek - mondja -, jöjjetek, ti is, ti részegesek, gyengék, szégyentelenek! Mocskosak vagytok ti, baromnak ábrázatát és annak bélyegét viselitek, de azért most jöjjetek énhozzám.” Mire a bölcsek és józan elméjűek felemelik szavukat: „Uram, mért bocsátod ezeket a színed elé?” Ő pedig így felel nékik: „Azért, ti bölcsek, azért, ti józan elméjűek, mert nincsen közöttük egy is, aki magát erre méltónak ítéli!” És kezét nyújtja felénk, mi pedig ráborulunk sírva... és mindent megértünk!

Igen, akkor megértünk mindent! És a többiek is...

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij, Bűn és bűnhődés

 

Ima jezsuita hivatásokért

 

Nyolcadik nap - november 12.

A jezsuiták családjaiért

Első olvasmány

Isten szeretetének szabad szerető viszonzása nem lehet pusztán spekulatív vagy elméleti. Az elméleti elveknek mindenáron döntő cselekvéshez kell vezetniük: ,,a szeretet cselekedetekben nyilvánul meg”. Ignác azt kívánja, hogy az emberek vállaljanak teljes és tevékeny elkötelezettséget arra, hogy ,,valóságosabban kövessék Krisztust, jobban hasonlóvá legyenek hozzá”, és gyakorlatra váltsák ideáljaikat a család, a gazdasági élet, a társadalmi mozgalmak, a politikai és jogi struktúrák és a vallási tevékenységek reális világában.

A jezsuita nevelés jellemzői, 5. fejezet, részlet

 

Zsoltár

Ne fenyíts meg, Uram, haragodban, ne büntess engem felindulásodban!

Mert nyilaid belém hatolnak, és kezed rám nehezedik.

Nincs erő testemben, mivel haragszol rám,

s mert vétkeztem, nincs épség csontomban.

Fejem fölött túlontúl összecsapott a bűn, és hatalmas teherként rám nehezedik.

Sebeim mérgesek, üszkösek balgaságom miatt.

Törődött vagyok, meggörnyedtem, s naphosszat szomorúan járok.

Ágyékomban emészt a gyulladás, testemben semmi sem ép többé.

Elgyöngültem és levert vagyok, szívem fájdalmában felzokogok.

Uram, kívánságom világos előtted, sóhajtásaim nem maradnak rejtve.

Szívem remeg, erőm elhagy, szememből kialszik a fény.

Barátaim, rokonaim elfordulnak nyomorúságomtól,

s akik közel voltak, távol maradnak.

Csapdát vetnek, akik életemre törnek, pusztulással fenyegetnek,

akik vesztemet akarják, s fondorlattal hálóznak be folyvást.

De már nem is hallom, olyan vagyok, mint a süket,

olyan lettem, mint a néma, aki nem nyitja ki száját.

Olyan lettem, mint aki nem hall többé, akinek szájában nincs több felelet.

De mert benned bízom, Uram, te meghallgatsz, Uram és Istenem!

Azt mondom: „Ne mulassanak rajtam, ne nevessenek, ha botlik a lábam.”

Valóban közel vagyok a pusztuláshoz, s a fájdalom nem hagy el soha.

Ezért beismerem vétkemet, és bánkódom bűnöm miatt.

De hatalmasok, akik ok nélkül bántanak,

és sokan vannak, kik jogtalanul gyűlölnek.

A jót rosszal viszonozzák nekem, s megtámadnak, mert az igazságot keresem.

Uram, ne hagyj magamra, Istenem, ne maradj távol tőlem!

Siess segítségemre, Uram, üdvösségem!

38. Zsoltár

 

Idézet

A boldogságunk vagy boldogtalanságunk nagyrészt nem a körülményeinken áll vagy bukik, hanem a hozzáállásunkon.

Martha Washington (az első amerikai first lady)

Ima jezsuita hivatásokért

 

Kilencedik nap - november 13.

A Jövő arca

Első olvasmány

Mennyek fényes Királynője, könyörgöm hozzád, ha egyszer már az égi otthonban leszek, engedd meg nekem, hogy visszatérjek erre a földre, hogy a szent lelkeket itt megvédelmezzem, akiknek hosszantartó működése majd kiteljesíti az én rövid életemet, úgy hogy én az ő munkásságuk árán gazdagon arathassak a lelkek között és Megváltómnak az érdemek egész sokaságát ajánlhassam fel.

Lisieuxi Szent Teréz, Kosztka Szent Szaniszló c. darabjából

Szent Szaniszló végszava

Zsoltár

Boldog, akinek útja szeplőtelen, aki az Úr törvénye szerint él.

Boldog, aki követi útmutatásait, s aki egész szívével keresi őt.

Az nem követ el gonoszságot, hiszen az ő útján halad.

Magad hirdetted ki törvényedet, hogy tartsuk meg hűségesen.

Bárcsak szilárdak volnának útjaim, és megtartanám, amit parancsoltál!

Sohasem vallok szégyent, ha ügyelek minden végzésedre.

Tiszta szívből áldani foglak, ha igazságos döntéseidet megismerem.

Megteszem, amit elrendeltél, te pedig ne hagyj el engem soha!

119. Zsoltár Alef

 

Idézet

Nem jók a szavak. Valahol talán tudja a dolgokat, szavak nélkül; s ezért nem szeret magyarázkodni. Minél jobban ritkulnak a szavak, annál jobban sűrűsödik az igazság; s a végső lényeg a hallgatás táján van, csak abba fér bele.

Ottlik Géza, Iskola a határon

 

Ima jezsuita hivatásokért