"Nem folytathatunk párbeszédet, ha nem osztjuk meg másokkal hitünket, ha nem értékeljük ki a kultúrákat, ha nem törődünk az igazságossággal."
A jezsuiták 34. Általános Rendgyűlése, 1995

Az ignáci lelkiségnek vannak jellegzetes kifejezései, mint az "Ad Maiorem Dei Gloriam", a "tevékenységben is szemlélődni" vagy a "segíteni a lelkeket." Mottók ezek, amelyek igyekeznek röviden megragadni olyan lelki magatartásokat, amelyek mindig fontosak voltak a jezsuitáknak. Jóllehet ezekről a fogalmakról már valóságos könyvtárakat írtak tele, mégis Ignác és első társainak rövid magyarázatai megsejtethetnek velünk valamit a mottók tartalmának mélységéből.

Spiritu, corde, practice

A Lélekben "...egy bizonyos erő és a lélek öröme..."

Szívből "... hogy sose pusztán elméleti okoskodásból cselekedjünk"

Gyakorlatiasan "nem vagyunk kolostori szerzetesek... otthonunk a világ"

(Jerónimo Nadal, Szent Ignác egyik legelső társa kedvenc mondásai)

A lelkeket segíteni

"A jezsuiták két végletet vonzanak. Egyrészt olyan személyeket, akik lelki életüket a szokásosnál jobban szeretnék elmélyíteni, másrészt olyanokat, akik egészen addig a pontig feltűnően rossz életet éltek."  (Polanco, Ignác titkára, 1548)

"A Zarándok... kezdte magának szüntelenül feltenni a kérdést: mit tegyen? Végül inkább arra hajlott, hogy egy ideig tanulni fog, hogy a lelkeket segíthesse."

"Azonban salamancai [inkvizíciós] fogsága idején sem hiányoztak belőle ugyanazok a vágyak, hogy hasznára lehessen a lelkeknek, és e célból először tanuljon, gyűjtsön maga köré hasonló terveket fontolgató társakat, és megtartsa a már meglevőket."

"Ekkoriban már mindannyian eldöntötték, mit kell tenniük, tudniillik... életüket a lelkek hasznára fordítják" (Szent Ignác Visszaemlékezéseiből)

"Isten, a mi Urunk nagyobb dicsőségére, ennek a trentói utunknak elsődleges célja, miután berendezkedtünk, hogy egy megfelelő helyen együtt éljünk, prédikáljunk, gyóntassunk, nyilvánosan tanítsunk, foglalkozzunk a kicsi gyerekekkel, példát adjunk, látogassuk a szegényeket és buzdítsuk felebarátainkat. Mindenki a képessége szerint..." (Ignác a Tridenti zsinatra küldött jezsuita teológusokhoz)

"A Társaság azokról gondoskodik, akikre senkinek nincs gondja, vagy - ha valakinek feladata volna is - a gondoskodás hanyagul történik. Ezért született meg a Társaság. Ebben van ereje. Ez a méltósága az Egyházban." (Jerónimo Nadal, röviddel Ignác halála után)

A tevékenységben is szemlélődni

"Tudjuk, hogy Ignác atyánk megkapta Istentől azt a különleges kegyelmet, hogy szabadon élvezhesse a Szentháromság szemlélését, és nyugalmat találjon benne... Ignác atyánk különös ajándékként és egészen rendkívüli módon élvezhette ezt a fajta imádságot, és emellett azt is, hogy mindenben - cselekedeteiben és beszélgetéseiben - érzékelte és szemlélte Isten jelenlétét és a lelki dolgokhoz való vonzódást, mert olyan ember volt, aki még a tevékenység közepette is szemlélődött." (Jerónimo Nadal)

A jezsuiták számára a szemlélődés nem kötődött a szerzetesi élet kolostori formájához: "Az apostolok nem viseltek szerzetesi ruhát... nem azzal töltötték idejüket, hogy [közös imaidőkön] zsoltárokat és himnuszokat énekeljenek." (Jerónimo Nadal)

Mindenben Istent keresni... mindenben megtalálni Istent

"Valóban igaz, hogy az Isteni Felség minden dologban ott van jelenléte, ereje, lényege által... [Erre figyelni] már rövid idő alatt is nyitottá tehet bennünket az Úr nagy látogatásaira" (Szent Ignác levele egy tanuló rendtaghoz)

"Kérjem, amit kívánok. Kérjem az Istentől kapott oly sok jónak benső ismeretét, hogy - egészen megtelve hálával - tudjam mindenben szeretni és szolgálni az isteni Felséget." (Lelkigyakorlatos könyv)

"[A rendi újoncokat] gyakran figyelmeztessék, hogy mindenben keressék Istent, lehetőség szerint kibontakozva minden teremtmény szeretetéből, hogy teljes szeretetüket Teremtőjükre irányítsák: Őt szeressék minden teremtményben és minden teremtményt Őbenne." (Rendalkotmány)

Hit és igazságosság... inkulturáció... párbeszéd

"Nem szolgáljuk a hitet,

ha nem mozdítjuk elő az igazságosságot,
ha nem lépünk be a kultúrákba,
ha nem nyílunk meg más vallások tapasztalatai iránt.

Nem mozdítjuk elő az igazságosságot,

ha nem adjuk tovább hitünket,
ha nem alakítjuk át a kultúrákat,
ha nem működünk együtt más hagyományok követőivel.

Nem léphetünk be más kultúrákba,

ha nem osztjuk meg másokkal hitünket,
ha nem lépünk párbeszédbe más hagyományokkal,
ha nem kötelezzük el magunkat az igazságosságnak.

Nem folytathatunk párbeszédet,

ha nem osztjuk meg másokkal hitünket,
ha nem értékeljük ki a kultúrákat,
ha nem törődünk az igazságossággal."

(34. Általános Rendgyűlés, 1995)

A.M.D.G.

Ad Maiorem Dei Gloriam
Isten nagyobb dicsőségére

Isten Dicsősége: "magát Istent jelöli, amennyiben kinyilatkoztatja magát fenségében, hatalmában, szentsége ragyogásában, lénye dinamizmusában." (Biblikus Teológiai Szótár)

A.M.D.G.:  ha érzelmi- és gondolatvilágomat, döntéseimet és cselekedeteimet áthatja a vágy, hogy tettem nyomán nyilvánvalóbbá váljon Isten jelenléte a világban.