"Társaságunk küldetése a keresztre feszített és feltámadt Krisztus állandó megtapasztalásából fakad. Ez a Krisztus hív bennünket, hogy társai legyünk abban a műben, mely előkészíti a világot, hogy Isten tökéletes Országa legyen"
A jezsuiták 34. Általános Rendgyűlése

A jezsuita rend küldetése

A jezsuita rend küldetésének legfontosabb megfogalmazásait a rend hivatalos dokumentumai tartalmazzák. Mi is ezek lényege?

I. A jezsuita hivatás szíve: Jézus társának lenni és életmódját folytatni

A jezsuita életének középpontjában a Jézussal való személyes kapcsolat áll. Minden apostoli munkánk forrása ez a kapcsolat. A jezsuita arra hivatott, hogy ne csak az imában, hanem a tevékenységben is megtalálja Istent, tevékenységben is szemlélődjön.  Jézussal együtt akarunk munkálkodni a Szeretet országának eljövetelén. Jézus szegényen, nőtlenül és a mennyei Atyának való engedelmességben élt. A jezsuita szerzetes is Jézus életmódját akarja követni, melyet a három szerzetesi fogadalom fejez ki.

II. Ebből fakad a szolgálat

1. Mit szolgálunk?

A keresztény hitet, amely igazságossággal jár

Az első jezsuiták úgy foglalták össze küldetésüket, hogy az nem más, mint a keresztény hit védelme és terjesztése, az emberek segítése a keresztény életben való növekedésben. A Társaság küldetése tehát egyszerre irányul a már keresztények felé és azok felé, akik még nem ismerik Jézus Krisztust.

Szent Ignác szerint a Társaság célja, hogy „embertársainkat Isten ismeretéhez és szeretetéhez és lelkük üdvösségéhez” segítsük.

A II. Vatikáni Zsinat után egyre jobban előtérbe került az a felismerés, hogy a hit szolgálatához milyen szorosan kapcsolódik az igazságosság kérdése is. Ezért a jezsuita rend ma úgy fogalmazza meg küldetését, hogy az nem más, mint a hit szolgálata, amelyhez feltétlen követelményként hozzátartozik az igazságosság előmozdítása.

2. Hogyan szolgálunk?

Egyetemes módon

Az első jezsuiták nem akarták korlátozni magukat egyetlen országra, vagy egyetlen tevékenységre, hanem az egyetemes Egyház szolgálatát tűzték ki célul. Ezért fordultak a pápához, és ajánlották magukat neki, hogy a pápa mint az egész Egyház pásztora, küldje őket oda, ahova a legszükségesebbnek látja. A jezsuita rend ezért „a szeretetnek és szolgálatnak igen különös kötelékével fonódik a római pápához” (idézet a Jézus Társasága kiegészítő szabályaiból), amit egy külön, negyedik fogadalom is kifejez.

3. Miként szolgálunk?

Papként vagy testvérként

A Jézus Társasága papi rend, mégsem mindenki pap, vagy papságra készülő skolasztikus (tanuló rendtag). A Társaságban vannak testvérek, akiknek élete a szerzetes élet lényegét jelzi mindnyájunk számára. Hitből és szeretetből végzett munkájuk nélkül aligha képzelhető el igazi jezsuita munka. A testvérek tevékenysége az atyákéhoz hasonló módon rendkívül sokrétű. Vannak szerzetestestvérek, akik az atyák munkájának a hátterét biztosítják (gondnok, szakács, bevásárló, portás, kertész, gazdasági szakember, stb.), mások kifejezetten apostoli jellegű feladatokat végeznek (hitoktató, építész, csillagász, egyetemi tanár, stb.).

 

A magyar jezsuita rendtartomány küldetése

2012-ben a magyar jezsuita rendtartomány apostoli tervet készített (PAT: Provincia Apostoli Terv), amelyben prioritásokat fogalmazott meg a következő évekre (2020-ig) vonatkozóan. 

A terv „Krisztussal a határokig” címet viseli, utalva XVI. Benedek pápa buzdító szavaira, amiben a jezsuiták küldetését a határokra való küldetésként írta le.

A terv egy mondatban összefoglalva: „Mai küldetésünk a magyar Egyházban a hit szolgálata és az igazságos társadalom előmozdítása hiteles jezsuita közösségek és barátaink együttműködésével.”

Mit is jelent ez?  

1.    A hit hirdetése: a magyar egyház és közösségeinek szolgálata. Különösen az ignáci lelkigyakorlatos tapasztalat továbbadásával szolgálni az Istennel való kapcsolat elmélyülését és ezáltal az egyház megújulását és az új evangélizációt.

2.    Igazságos társadalmat igyekszünk előmozdítani, különösen a négy nagy egyetemi városban működő intézményeinkkel (kollégiumok, gimnázium, lelkészségek, lelki-kulturális központok). Igazságos, befogadó társadalom építése a célunk új utak keresésével, melynek során a „határokig” el kell menni a teológiai reflexióban és a mai kultúrával folytatott párbeszédben, különleges figyelmet szentelve a fiataloknak, hogy másokért élő, felkészült keresztények lehessenek.

3.    Szerzetesi és közösségi életünk megújítása és elmélyítése, hogy Krisztust kereső életünket felmutatva képesek legyünk a fiatalokat megszólítani és elkötelezetté tenni a jezsuita hivatásban.

4.    Mindehhez együttműködés szükséges a közös misszióba meghívott, felkészült és elkötelezett társainkkal, így a munkatársak, öregdiákok, támogatók, önkéntesek, ignáci közösségek tagjaival.